Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • person using laptop on white wooden table
  Inne tematy

  PRAWDZIWY UKŁAD STOSUNKÓW

  Innymi słowy, o prawidłowym układzie stosunków społeczno-politycznych świadczy wyraźna artykulacja interesów dużych grup społecznych. Dobrze jest, gdy interesy każdej z takich grup wyraża zorganizowana siła polity­czna (partia, stronnictwo itp.) i gdy na czele tej zorganizowanej siły stoi duża indywidualność polityczna. Życie polityczne degeneruje się wówczas, gdy interesy dużych grup społecznych nie są artykułowane, a na…

  Read More
 • two people sitting during day
  Inne tematy

  POLITYKA SPOŁECZNA

  K. Secomski: „Polityka społeczna i programowanie rozwoju społecz­nego to działalność państwa (i określonych organizacji), mająca na celu naj­bardziej efektywne użycie środków materialnych dla podniesienia poziomu życia ludności i rozbudowy urządzeń społecznych, przy czym ostatecznym celem tej działalności jest polepszenie wszechstronnego zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych”  W. Szubert: polityka społeczna to „…celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych…

  Read More
 • Three Woman Sitting on White Chair in Front of Table
  Inne tematy

  ODMIANA DZIAŁALNOŚCI

  Powstaje wrażenie, że mamy tu do czynienia z pewną odmianą działalnoś­ci charytatywnej. Jeśli jednak polityka społeczna jest częścią polityki rozu­mianej tak, jak przedstawiliśmy, to nieobce są jej wszystkie pozostałe cechy. A zatem polityka społeczna także jest terenem, na którym zawodowi po­litycy walczą o jak największy zasięg władzy i ścierają się interesy grup społecznych. Zaspokajanie potrzeb…

  Read More
 • Photo Of Woman Pointing On White Paper
  Inne tematy

  PROBLEM NA PRZYKŁADZIE

  Rozważmy ten problem na konkretnym przykładzie. Czy polityka mie­szkaniowa zaspokaja potrzeby w zakresie mieszkań? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tak. Nie ulega bowiem wątpliwości, że od jakości tej polityki zależy bardzo wiele. Błędem byłoby jednak przekonanie, że nie ma tu innych zależności i uwarunkowań.Dlaczego zatem definiowanie polityki jako działań służących zaspokaja­niu potrzeb…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes