Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Group of People Sitting on Chair in Front of Wooden Table Inside White Painted Room
  Inne tematy

  DLA NIEKTÓRYCH AUTORÓW

  Dla niektórych autorów polityka „jest działalnością społeczną wytyczaną przez kierowniczy ośrodek […] sformalizowanej grupy, czyli organizacji spo­łecznej. Działalność ta zmierza do realizacji celów, których wybór jest po­dyktowany oceną ich doniosłości dla jakiejś jednej czy wielu dziedzin życia społecznego” .Dla takiego ujęcia polityki istotne znaczenie mają trzy kategorie: ide­ologia, doktryna i program. Przez ideologię rozumie się…

  Read More
 • People Near White Counter Desk
  Inne tematy

  PLANOWOŚĆ

  Powinien on docierać tam, gdzie nie dociera doktryna. Nieprzypadkowo studia nad polityką stają się właściwie rejestracją i rozbiorem zawartości programów. Cha­rakteryzując różnicę między doktryną i programem F. Ryszka twierdzi, że twórcami doktryny są „głównie pisarze i intelektualiści, marzyciele i entu­zjaści — ludzie, którzy nie mają władzy, a nawet szansy, aby ich posłuchano.Doktryna jest wytworem wiedzy…

  Read More
 • White Rolling Armchair Beside Table
  Inne tematy

  IDEOLOGICZNE TWIERDZENIA

  Do twierdzeń ideologicznych należy zatem zali­czyć tezy o szczególnej roli klasy robotniczej, chłopów, inteligencji itp., 0   sojuszu robotniczo-chłopskim jako społecznej bazie ustroju socjalistycz­nego, wieloświatopoglądowości społeczeństwa socjalistycznego, o laickim charakterze instytucji państwowych, o egalitaryzmie stosunków społecz­nych w socjalizmie itp. Poziom średniego zasięgu to doktryna polityczna, czyli zespół poglądów dotyczących politycznej’organizacji społeczeństwa. W tych wypowiedziach rozstrzyga się takie…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes