| 

Kultura i gospodarka

 • MÓWIĄC OBRAZOWO

  Mówiąc obrazowo, sprawą numer ieden jest „wyprodukowanie” ludzi o dużych umiejętnościach fachowych i organizacyjnych oraz umieszczenie ich w takich miejscach struktury społecznej, by mogli oni wziąć na siebie ciężar organizowania zbiorowego wysiłku. Wzrost materialnych zasobów musi być punktem dojścia, a nie punktem wyjścia działań reformatorskich.Czy zmiany zachodzące w ostatnim okresie przybliżają nas do takiego celu?…

  Read More
 • W SZEROKIM ROZUMIENIU

  Odnosi się to do szeroko rozumianej kultury, a więc podsystemu informacyjnego, oraz do polityki, a więc podsystemu energetycznego. Można zatem twier­dzić, że reformie został poddany podsystem, który znajdował się we wzglę­dnie dobrym stanie. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, że reforma była w gospodarce zbyteczna. Była ona i jest konieczna, ale jako element zmian…

  Read More
 • NIESPÓJNOŚĆ I TEMPO

  Niespójność, różne tempo przekształcania poszczególnych podsystemów są jedną z głównych przyczyn zbyt wolnych zmian w podsystemie gospodar­czym. Opóźnienia te mają źródło m.in. w zbyt słabej pozycji organów centralnych w stosunku do przedsiębiorstw. Uniemożliwia to prawidłowe wykorzystanie instrumentów ekonomicznych. Słabe centrum nie może wy­musić na przedsiębiorstwach efektywnej gospodarki. Istotne znaczenie ma także zbyt skąpa wiedza o…

  Read More
 • ZBYT MAŁE ZMIANY

  Zbyt małe zmiany zachodzą w organizacji władz centralnych. Nie sprzyja to wzmacnianiu pozycji tych władz w stosunku do jednostek gospodarujących. Jeśli jednostki gospodaru­jące znajdują płaszczyznę porozumienia w swych stosunkach z centrum, to organy centralne są podzielone, gdyż w dalszym ciągu reprezentują interesy jednostek gospodarujących wobec centrum, a nie interesy centrum wobec jednostek gospodarujących. Można więc sądzić,…

  Read More
 • POD WPŁYWEM REFORMY

  Jeśli przedsiębiorstwa wydawnicze, poligrafia czy księgarstwo zostaną poddane zbyt ostrym regułom ekono­micznym, jeśli do wspólnego mianownika zostanie sprowadzona literatura rozrywkowa i naukowa, to może się zdarzyć, że rynek będzie coraz lepiej nasycony książką, ale coraz trudniejszy będzie dostęp do ksj^żki naukowej. Może się zdarzyć, że dużo będzie atrakcyjnych wznowień, ale trudno będzie wydać książkę, która…

  Read More
 • MNIEJSZA ZDOLNOŚĆ

  Może się zatem zmniejszać zdolność do wykonywania wspólnej, zorganizo­wanej pracy. To, co powiedziałem, nie jest skierowane przeciwko reformie gospodarczej. Rzecz jednak w tym, że jej powodzenie lub porażka zależą w decydującym stopniu od tego, jak będzie zmieniać się otoczenie gospodarki, podsystemy, w których „produkuje” się informację i energię całego systemu. Trudno sobie wyobrazić, by na dłuższą…

  Read More