| 

Poglądy społeczne

 • TRAKTOWANIE INNYCH

  Traktowanie innych jako ostatecznej wartości, jako celu wymaga — zdaniem Kinga — zastosowania wobec wszystkich ludzi zasad chrześcijańskiej miłości, którą określa greckim terminem „agape”. King rozumie nakaz „miłujcie nieprzyjacioły swoje” jako bezinteresowność i dobrą wolę wobec każdego człowieka, jako gotowość do poświęceń w imię ludzkiej wspólnoty. Agape oznacza osiąg­nięcie takiego stanu, w którym miłuje się…

  Read More
 • WYRAZIĆ MODLITWĄ

  Może się ona wyrażać np. modlitwą za prześladowcę, a nie sentymentalnym afektem. Agape jest podstawą, która umoż­liwia zlikwidowanie stanu wrogości autystycznej. Pozwala dostrzec w przeciw­niku element dobra jako, że przede wszystkim agape ,jest wolą przywrócenia wspólnoty”. Również z chrześcijańskich inspiraq’i wynika w filozofii Kinga przeświadcze­nie o jedności wszystkich ludzi jako istot stworzonych przez Boga. Jedność ludzi…

  Read More
 • W DZIEJACH KONCEPCJI

  King nawiązywał do wciąż pojawiających się w dziejach koncepcji jedności ludzkości, znajdując metafizyczną odskocznię dla idei zespolenia w Bogu.King uznawał jedność ludzkości i potrzebę aktywizacji braterstwa. King był zwolennikiem myśli Johna Donne’a, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. „Każdy człowiek jest (…) częścią mnie, a ja jestem częścią jego. Jego agonia zubaża mnie, a…

  Read More
 • W DZISIEJSZYCH CZASACH

  Nie możemy przetrwać duchowo roz­dzieleni w świecie, który jest geograficznie połączony…”. W dzisiejszych cza­sach, gdy świat stał się „wielką wioską”, a rozwój śmiercionośnych broni osiąg­nął tak wysoki poziom nasze przetrwanie jako gatunku wymaga przesunięcia akcentów z POCZUCIA ODMIENNOŚCI na FUNDAMENTALNĄ TOŻSA­MOŚĆ CZŁOWIECZEŃSTWA. „Wielki dom, w którym żyjemy — pisał King—    wymaga, abyśmy zmienili świadomość światowego…

  Read More
 • WSPÓLNOTA I POŁĄCZENIE

  Jak widzimy pojęcie wspólnoty i połączenia odgrywa fundamentalną rolę w filozofii Kinga. Jego ideałem pozostaje utworzenie „Miłującej Wspólnoty”, w której będzie respektowana godność każdego człowieka. W tej idealnej wspól­nocie żaden człowiek nie będzie traktowany jako środek, ale jako cel sam w so­bie. Będzie to ów upragniony stan doskonały, w którym ludzie szanują swoje własne człowieczeństwo…

  Read More
 • POPRAWA LUDZKOŚCI

  Poprawa ludzkości, ewolucja ku lepszemu jest możliwa jedynie w drodze stałego wysiłku, przez spełnianie postulatu agapeicznej miłości. Tak więc King stworzył koncep­cję społeczności idealnej jako celu, do którego należy dążyć poprzez zorganizo­wane działanie ludzkie. Realizaq’a tego celu w czasie jest nieograniczona. Zda­niem Kinga człowiek nie chce i nie może wyrzec się swoich najgłębszych nadzieji, choć…

  Read More