| 

Poglądy społeczne

 • SPRZECZNE Z ZASADAMI

  Zdawaliśmy sobie sprawę, że wielu będzie uwa­żało tę decyzję za sprzeczną z naszymi zasadami i naszą moralnością. My, którzy walczymy o sprawiedliwość i sprzeciwiamy się naruszaniu decyzji Sądu Najwyż­szego oraz instancji federalnych, mówimy, że jawnie pogwałcimy decyzję sądu. Jednak uważaliśmy, że istniały przekonywujące powody dla zajęcia takiego sta­nowiska” .King, jako jeden z pierwszych, złamał sądowy…

  Read More
 • SFORMUŁOWANA DOKTRYNA

  King sformułował doktrynę obywatelskiego nieposłuszeństwa w kategoriach etycznych i moralizatorskich. Uważa on, że obywatelskie nieposłuszeństwo jest dozwolone, a nawet konieczne jeżeli normy prawa stanowionego pozostają w sprzeczności z normami moralnymi. King twierdził, że istnieją moralne racje, by człowiek nie podporządkował się prawom uznanym przez niego za zbrodni­cze. W swoim Liście King podąża drogą Thoreau rozróżniając…

  Read More
 • PORZĄDEK POLITYCZNY

  Zwróćmy uwagę, że kryterium sprawiedliwości prawa upatruje King przede wszystkim w fakcie czy rozwija ono, czy też deprecjonuje osobę ludzką. Zasadza się ono nie tylko na „legalności” rozumianej jako realizacja praw zawartych w konstytugi, ale przede wszystkim na moralności i sprawiedliwości. Sprawied­liwym jest zdaniem Kinga każde prawo, które szanuje osobowość człowie­ka, zaś prawo niesprawiedliwe poniża…

  Read More
 • UZNANY MORALNY OBOWIĄZEK

  King uznaje moralny obowiązek przestrzegania prawa, ale nie jest to zasa­da pierwotna i ostateczna. King postrzega prawo nie jako bezwzględny rozkaz, ale jako pytanie. Warunkiem przestrzegania prawa pozostaje fakt czy jest ono sprawiedliwe. King traktuje prawo jako niezbędne narzędzie porządku i sprawie- dliwości, ale nie identyfikuje prawa z tymi pojęciami. Ta wersja legalizmu dopuszcza pozaprawne…

  Read More
 • W ZGODZIE Z SUMIENIEM

  Obywatelskie nieposłuszeństwo według Kinga wyklucza użycie przemocy i pozo­staje kwestią zgodności uczynków z sumieniem. King nadaje mu wymiar mar- tyrologiczny jako aktowi moralnej niezgody połączonej z gotowością spokojnego poniesienia kary. Znoszenie cierpienia bez buntu posiada sens etyczny streszcza­jący się w twierdzeniu, że istnieją moralne raq’e, by człowiek nie podporządko­wywał się prawom niesprawiedliwym. King dowodzi, że…

  Read More
 • W DWÓCH KIERUNKACH

  Rozważając zastosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa King prowadzi swoje rozważania w dwóch kierunkach: po pierwsze, określa warunki empirycz­ne i moralne usprawiedliwiające akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Po dru­gie, krytykuje koncepcje uznające przestrzeganie prawa za obowiązek bezwzględ­ny. „Nie możemy nigdy zapomnieć, że to co Hitler robił w Niemczech było »le- galne« i wszystko co robili węgierscy bojownicy o wolność było…

  Read More