Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Group of People Talking to Each Other in Front of Brown Wooden Table
  Inne tematy

  DEFINIUJĄC KULTURĘ

  Zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy sposób wyodrębniania kultury ma istotne zalety i poważne wady. Definiując kulturę jako zespół podmiotów gospodarujących poza polem obserwacji pozostawiamy podmioty, które prowadzą działalność kulturalną jako dodatkową. Analiza przeprowadzona przez Marka Utnika w Zakładzie Ekonomiki Kultury Instytutu Kultury pokazała, że produkcją artykułów użytku kulturalnego zajmują się w zna­cznej części podmioty, dla…

  Read More
 • man in blue dress shirt beside man in white dress shirt
  Inne tematy

  WYŻSZA WARTOŚĆ

  Można zatem powiedzieć, że teoretycznie wyższą wartość mają definicje identyfikujące kulturę jako określony zespół zachowań i wytworów. W pra­ktyce musimy korzystać z definicji identyfikującej kulturę jako zbiór pod­miotów gospodarujących. Istnieją wszakże dziedziny, w których ułomność takiego postępowania jest widoczna szczególnie wyraźnie. Odniesienie kompetencji władczych ministra kultury i sztuki przede wszystkim do podporządkowanych mu podmiotów gospodarujących pro­wadzi…

  Read More
 • Surface Pro 9
  Inne tematy

  POLITYKA

  W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji polityki. Nie preten­dując do pełnego opisu wszystkich zaproponowanych dotyczczas definicji, ograniczę się do niektórych z nich. Mam nadzieję, że uda mi się odzwier­ciedlić różnorodność stosowanych określeń. Licznych zwolenników ma takie rozumienie polityki, na gruncie którego identyfikuje się ją z państwem. Zdaniem autorów podręcznika akademickie­go Nauka o polityce, wielu anglosaskich…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes