Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Person Holding Smartphone in Front of Table
  Inne tematy

  W WIELU RODZINACH

  W wielu jednak rodzinach faktycznym przywódcą jest żona. Wyodrębnione przez F. Ryszkę cechy władzy nale­żałoby zatem odnosić oddzielnie do władzy nominalnej i władzy realnej.Naczelnik gminy posiadający silną władzę może podjąć i wyegzekwować każdą decyzję uznawaną przez siebie za słuszną. Przy silnej władzy nie ma więc decyzji nie wywołujących zmian w rzeczywistości. Najsilniejsza władza naczelnika nie…

  Read More
 • Woman Wearing Sunglasses
  Inne tematy

  DĄŻENIE DO POWIĘKSZENIA SIŁY

  Dążenie do powiększenia siły, zasięgu i zakresu władzy może być źródłem rywalizacji jednostek i zorganizowanych grup społecznych. Gdyby zatem spojrzeć na władzę z perspektywy analiz syste­mowych, to można powiedzieć, że jej siła jest odpowiednikiem energii, zasięg jest odpowiednikiem substancji, a zakres — informacji. Wielu autorów wyraża pogląd, że „polityka to świadoma i celowa dzia­łalność dotycząca głównie…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  SPOSÓB ROZUMIENIA POLITYKI

  Jeśli zatem w drugiej grupie definicji kładzie się nacisk na relacje, jakie zachodzą między jednostkami bądź między jednostkami a grupami społe­cznymi, i w kształtowaniu tych relacji upatruje się istoty polityki, to w trzeciej grupie definicji uwagę koncentruje się na relacjach, jakie zachodzą pomiędzy wielkimi grupami społecznymi, i w kształtowaniu tych relacji upatruje się istotę polityki….

  Read More
 • person using laptop
  Inne tematy

  WIĘKSZE WYNAGRODZENIE

  Zwiększaniem zaś wynagrodzenia zależnie od stażu pracy najbardziej zainteresowani są pracownicy starzy,, zasłużeni dla zakładu. Wzrost wpłat na fundusz socjalny najbardziej intere­suje pracowników mających dużo dzieci, nie pracujące żony itp. Gdyby w pełni uwzględnić interes każdej z grup pracowników, struktura środków, którymi dysponuje dyrektor, byłaby bardzo różna. Tym samym podej­mując jakąkolwiek decyzję, dyrektor kształtuje wzajemne…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes