Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Inne tematy

  ODRÓŻNIENIE SFERY DUCHOWEJ

  Odróżnienie sfery duchowej od cielesnej w ramach tzw. porządku naturalne­go dokonane zostało w klasycznym okresie myśli, głównie za sprawą Platona. Najwyższy człon porządku (nadnaturalny) został dołączony później, wraz z na­dejściem ery chrześcijańskiej. Od tego czasu porządek trójczłonowy — z wyraź­nym zaakcentowaniem nadnaturalnej łaski — jest znany i uznany. Odnaleźć go można również w tekstach Stefana…

  Read More
 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

  Szczególne znaczenie moralności w nauczaniu społecznym Stefana Wyszyńskiego wynika z faktu, że nie jest to element równo­rzędny wobec innych np. ekonomii, czy polityki lecz fundamentalny, przenikają­cy inne sfery życia oraz je warunkujący. Główny sens podejmowanych przez Stefana Wyszyńskiego problemów mo­ralnych sprowadzić można do dwóch zagadnień: wartości moralnych oraz wy­znaczonej przez nie postawy. Nieporozumieniem byłoby chcieć doszukiwać…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes