Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  MORALNOŚĆ I POLITYKA

  Był rzecznikiem bardziej egalitarnej dystry­bucji dochodu. Uznał odpowiedzialność rządu federalnego za stan ekonomiki kraju oraz za właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych jak i sił narodu. King proponował m.in. stworzenie różnorodnych programów rządowych doty­czących ulg i ułatwień dla najuboższych w zdobyciu kwalifikacji, polityce miesz­kaniowej. Postulował także zagwarantowanie minimalnej płacy odpowiadającej przeciętnym poborom i skorelowanej ze wzrostem dochodu…

  Read More
 • Man Using his Laptop Computer
  Inne tematy

  SZTUKA KOMPROMISU

  Rzeczywiście King, podobnie jak i Gandhi, cele polityczne formułował ze względów moralnych. (Był także, jak pamiętamy, przeciwnikiem odrębnego war­tościowania środków i celów). Wszelkie działania polityczne podejmował King w imię realizowania wartości moralnych, które dla niego oznaczały ochronę god­ności człowieka. Raq’ę moralną pojmowaną w ten sposób plasuje King przed polityką i prawem. Moralność stanowi punkt wyjścia…

  Read More
 • Man Using his Laptop Computer
  Inne tematy

  PODEJMOWANE DZIAŁANIA

  Wszelkie podejmowane działania polityczne służą wyegzekwowaniu równo­uprawnienia, wspomagają rozwiązania legislacyjne. King zakorzenia prawo w moralności; ma ono służyć ochronie ludzkiej godności. I to właśnie, a nie „legalizm”, rozumiany jako zgodność z prawem stanowionym, decyduje o jego wartości. Ostatecznie, pomimo położenia nacisku na „zmianę serc” uznaje King prawo za istotny instrument wprowadzania pożądanych zmian społecznych. Jed­nocześnie…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes