Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MORALNOŚĆ I POLITYKA

img-responsive

Był rzecznikiem bardziej egalitarnej dystry­bucji dochodu. Uznał odpowiedzialność rządu federalnego za stan ekonomiki kraju oraz za właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych jak i sił narodu. King proponował m.in. stworzenie różnorodnych programów rządowych doty­czących ulg i ułatwień dla najuboższych w zdobyciu kwalifikacji, polityce miesz­kaniowej. Postulował także zagwarantowanie minimalnej płacy odpowiadającej przeciętnym poborom i skorelowanej ze wzrostem dochodu narodowego.Ostatecznym celem Kinga pozostaje rodzaj bezklasowego społeczeństwa opa­rtego na ekonomicznej sprawiedliwości i równych szansach dla wszystkich; kul­tywującego życzliwość, miłość, chęć służenia bliźnim.Oceniając filozofię polityczną Kinga, trzeba podkreślić rzadko spotykaną ce­chę, a mianowicie pewną zgodność przeciwstawianych sobie zazwyczaj w polity­ce wartości: moralnych i pragmatycznych. Obiegowa opinia o Kingu głosi, że moralność stawiał ponad polityką. Jest to pogląd tylko do pewnego stopnia słuszny. Przeciwstawianie celów politycznych — celom moralnym, w jego przy­padku, nie jest w pełni uzasadnione.

moralnosc-i-polityka

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website