Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Woman in Brown Scoop-neck Long-sleeved Blouse Painting
  Inne tematy

  POZIOM ZASIĘGU

  Wreszcie poziom naj­niższego zasięgu to program, czyli zespół zadań, jakie stawiają przed sobą zorganizowane siły polityczne. W programach rozstrzyga się zatem o kierun­kach rozwoju gospodarczego, strukturze dochodu narodowego, zadaniach w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, o preferencjach w zakresie polityki społecznej, o kierunkach polityki zagranicznej itp. Ponieważ w par­tiach politycznych władze wybierane są na z…

  Read More
 • Person Using Laptop
  Inne tematy

  ISTOTNA SPRAWA

  Tek­sty te w tytule zawierają nierzadko słowo program. Mówi się zatem o pro­gramie IX Zjazdu PZPR, o programie IX Kongresu ZSL, o programie roz­woju gospodarki żywnościowej bądź o programie rozwoju kultury. Wypada więc zgodzić się z F. Ryszką, że w studiach nad polityką nie można pominąć rejestracji i rozbioru programów, formułowanych przez różne zorganizo­wane siły…

  Read More
 • Variety of Swatches on Wooden Table
  Inne tematy

  POLITYKA W SZERSZYM ZNACZENIU

  Tak można definiować politykę w najszer­szym tego słowa znaczeniu. Pojęcie to obejmowałoby zatem także opisane działania współmałżonków. W drugiej kolejności, w obrębie działań zmie­rzających do utrzymania i zdobycia władzy można wyróżnić te, które po­dyktowane są interesami dużych grup społecznych. Jeśli zatem w pierwszej grupie znajdują się m.in. działania podyktowane wyłącznie interesem własnym, to w drugiej…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes