Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Free stock photo of advertising, blur, business
  Inne tematy

  WSZYSTKIE TEORIE

  Znak więc zastępuje dla kogoś coś innego, czym sam nie jest […] Wszystkie teorie zajmujące się znakami za punkt wyjścia przyjmują relacyjny charakter znaku, tj. stwierdzenie związku pomiędzy tym, co znaczące (signans), a tym, co znaczone {signatum)” . Na gruncie takiej definicji jest lub bywa znakiem: ręka podniesiona do góry przez milicjanta przed nadjeżdżającym samochodem, tablica…

  Read More
 • Surface Pro 9
  Inne tematy

  ROZUMIENIE POJĘCIA KULTURY

  Pojęcie kultury rozumianej wąsko nie obejmuje następujących rodzajów znaków: oznak (zaliczane są tu takie przyrodnicze zjawiska, jak np. błyskawica i grzmot, oznajmiające zbliżającą się burzę), sygnały (np. sygna­lizacja świetlna, znaki drogowe), znaki przydane (czyli zjawiska z pogranicza kultury materialnej i kultury symbolicznej; np. karp spożywany na co dzień jest niewątpliwie elementem kultury materialnej, a spożywany…

  Read More
 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  FORMUŁOWANIE ZNACZEŃ

  Formuło­wanie znaczeń staje się w tej sferze celem samym w sobie, a przynajmniej taki charakter przybiera w aspekcie motywów ludzkiego działania i w bez­pośrednim jego przebiegu. Działania semiotyczne mające postać takich autotelicznych wartości są nazywane zjawiskami symbolicznymi w przyję­tym tu znaczeniu. Kultura symboliczna zostaje więc określona przez kry­terium semiotyczne i aksjologiczne. Jest to kultura znaków…

  Read More
 • Five People Standing Near Four People Sitting Near Desk
  Inne tematy

  NAŚLADUJĄC RZECZYWISTOŚĆ

  Tę hipertrofię zachowań semiotycznych, zarówno nadaw­czych, jak odbiorczych, można teraz próbować wyjaśnić dążeniem do przeżyć autotelicznych. W ten sposób kryterium aksjologiczne służy do uzupełnienia semiotycznego kryterium przy określeniu kultury symbolicz­nej …” .Poszukując innych płaszczyzn, na których można odróżnić sztukę od niesztuki, Kłoskowska wskazuje dwie dodatkowe możliwości. Za R. Jakob- sonem, określa „sztukę jako sferę symbolizacji…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes