Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

  Szczegółowa analiza aktywności kulturalnej mieszkańców Bełchatowa doprowadziła autorkę do wniosku, że w życiu kulturalnym mieszkańców tego miasta istnieją elementy nie mieszczące się w ramach żadnego z tych układów. „Będą to głównie czynności kulturalne mieszkańców realizowane poza terytorialnymi granicami miasta, związane z ogniskującym działaniem pozalokalnym, na ogół, chociaż nie zawsze, większych ośrodków kultural­nych. Jakkolwiek czynności te…

  Read More
 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  KOMUNIKOWANIE

  Z tego punktu widzenia wyróżnia się komunikowanie bezpo­średnie i pośrednie. Drugim kryterium jest stopień podporządkowania zewnętrznym w stosunku do nadawcy i odbiorcy ośrodkom sterowniczym (podmiotom polityki kulturalnej). Z układem pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy występuje ko­munikowanie bezpośrednie, niezależne od zewnętrznych ośrodków steru­jących. Z układem drugim mamy do czynienia wówczas, gdy występuje komunikowanie bezpośrednie podporządkowane zewnętrznym…

  Read More
 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  KRYTYCY DZIEDZIN

  Można poprzestać na wyodrębnieniu literatury bądź iść znacznie dalej i mówić o literaturze pięknej, krytyczno-literackiej, poezji, prozie, prozie realistycznej, fantastyczno-naukowej itp. Dla typologii zjawisk zali­czanych do kultury rozumianej wąsko nie są konieczne podziały poszczegól­nych dziedzin sztuki. Tą problematykę zajmują się teoretycy, historycy czy krytycy poszczególnych dziedzin twórczości. Przy założonym tu poziomie ogólności rozważań wystarczy ograniczyć się…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes