Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • White Rolling Armchair Beside Table
  Inne tematy

  POWSTAJĄCE WĄTPLIWOŚCI

  Sztukę od niesztuki można więc odróżnić posługując się następującymi opozycjami: nieznaczący — znaczący, instrumentalny — autoteliczny, nieestetyczny — estetyczny, realny — fikcyjny. Na takim gruncie można byłoby twierdzić, że sztuką jest coś, co jest nośnikiem znaczeń, co nie jest instrumentalne, co może pełnić funkcje estetyczne, co jest fikcją. Wątpliwość, jaka tu powstaje, dotyczy drugiej z wymienionych…

  Read More
 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  ŁATWO WYKAZAĆ

  Łatwo też wykazać, że nie wszystkie zachowania autoteliczne muszą należeć do wąsko rozumianej kultury. Zbiorowe śpiewy przy ognisku bądź w czasie uroczystości rodzinnych nie pełnią na ogół funkcji instrumental­nych. Służą, co najwyżej, potwierdzeniu wspólnoty uczestniczących w nich osób. Pełnią więc funkcje autoteliczne. Trudno byłoby je jednak zaliczać do wąsko rozumianej kultury. Uczestnicy tych śpiewów nie…

  Read More
 • man in blue dress shirt beside man in white dress shirt
  Inne tematy

  ZGODNOŚĆ ZJAWISK

  Powstaje w tym miejscu pytanie, co to znaczy zgodność z miarą estety­czną obowiązującą w danej zbiorowości? W największej ogólności, chodzi tu o tego rodzaju sytuacje, w których podmiot tworzący dąży do osiągnięcia takiej zgodności, bądź też gdy członkowie zbiorowości uważają, że zgod­ność taka została osiągnięta. Nie będziemy natomiast definiowali pojęcia normy estetycznej obowiązującej w zbiorowości.Analiza…

  Read More
 • White Rolling Armchair Beside Table
  Inne tematy

  ZALICZANE DO KULTURY GLOBALNEJ

  Zjawiska zaliczane do kultury globalnej tym różnią się od zjawisk zaliczanych do kultury semiotycznej, że te drugie są elementem procesu komunikacji, są przekazem pośredniczą­cym pomiędzy jakimś nadawcą i jakimś odbiorcą. Zjawiska mieszczące się w pojęciu kultury semiotycznej tym różnią się od zjawisk mieszczących się w pojęciu kultury artystycznej, że te drugie zdolne są pełnić funkcje…

  Read More
 • Two Person Listening to Woman Standing Beside Poster
  Inne tematy

  W DWÓCH SFERACH

  Można przyjąć, że rzeczy są materialne, tworzywem procesów społecznych są zachowania społeczne, a tworzywem komponentów duchowych-—język. Zjawiska, objęte tu typologią, miałyby trzy różne wcielenia: materialne, społeczne i językowe. W sferzz języka: typ I A obejmuje ogół dźwięków i znaków graficznych, jakie przyroda jest zdolna wytworzyć; typ II A — te dźwięki i znaki, które wykorzystywane są…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes