Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • laptop computer on glass-top table
  Inne tematy

  OGÓŁ WYTWORÓW

  R. Linton: „Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezulta­tów zachowań, których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie”. A.L. Kroeber i T. Parsons określają kulturę jako „przekazane i wytwo rzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących syste mów, będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory (iartifacts) stanowiące produkt…

  Read More
 • man standing in front of group of men
  Inne tematy

  WSPÓLNA CECHA

  Wspólną ich cechą jest to, że rodzą się jako efekt współżycia grup społecznych, a przekazywane są w procesie szeroko ro­zumianego uczenia. W tym sensie zachowania i wytwory kulturowe są prze­ciwstawne zachowaniom i wytworom przyrodniczym. Tak rozumiana kultura znajduje się zatem w opozycji do natury, przyrody.A. Kłoskowska, komentując definicje szeroko rozumianej kultury, wskazuje na trzy aspekty,…

  Read More
 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  COŚ JAK TANIEC

  By zaistniało coś takiego jak taniec, musi pojawić się na parkiecie pewna liczba osób, osoby te nie stoją w miejscu, lecz poruszają się w mniej lub bardziej wyraźnie określony sposób. W każdym zjawisku kulturowym można więc wyróżnić aspekt materialny, energetyczny i informacyjny. Dochodzimy tym samym do konkluzji, do której doprowadziła nas wcześniej analiza podejścia syste­mowego.Gdy…

  Read More
 • Woman in Brown Scoop-neck Long-sleeved Blouse Painting
  Inne tematy

  KULTUROWY CHARAKTER ZJAWISKA

  O   tym, czy zjawisko ma charakter kulturowy czy przyrodniczy, nie przesądza jego wygląd czy stan, lecz sposób, w jaki ono powstało. Można wyobrazić sobie doskonałe imitacje zjawisk przyrodniczych, które mimo swego podobieństwa nie przybliżają się w najmniejszym stopniu do zja­wisk przyrodniczych. Przeciwnie, świadczą one o wysokich kwalifikacjach wykonujących je osób. Globalne pojęcie kultury jest wykorzystywane przede…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes