Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ODMIANA DZIAŁALNOŚCI

img-responsive

Powstaje wrażenie, że mamy tu do czynienia z pewną odmianą działalnoś­ci charytatywnej. Jeśli jednak polityka społeczna jest częścią polityki rozu­mianej tak, jak przedstawiliśmy, to nieobce są jej wszystkie pozostałe cechy. A zatem polityka społeczna także jest terenem, na którym zawodowi po­litycy walczą o jak największy zasięg władzy i ścierają się interesy grup społecznych. Zaspokajanie potrzeb społecznych, realizacja z góry ustalo­nych programów jest zatem tylko jednym z wyznaczników polityki spo­łecznej. Dla zrozumienia istoty procesów, które zachodzą na tym obszarze, trzeba pamiętać także o pozostałych cechach tego zjawiska. Ze względu na sposób definiowania celów politykę społeczną można określać w dwojaki sposób. Można zakładać, że celem stawianym w progra­mie powinno być zaspokojenie określonych potrzeb (mieszkaniowych, oświatowych, zdrowotnych itp.), bądź też wytworzenie i wykorzystanie określonych zasobów (mieszkań, szkół, placówek służby zdrowia itp.). Różnica między tymi dwoma sposobami definiowania polityki społecznej jest istotna i każdy z nich ma różną wartość.

odmiana-dzialalnosci

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website